Blog

Powrót z urlopu związanego z rodzicielstwem

By 3 marca 2021 29 lipca, 2021 No Comments
Powrót z urlopu związanego z rodzicielstwem

Wszystko co musisz wiedzieć o obniżeniu wymiaru czasu pracy po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem

Perspektywa Pracownika:
Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem jest ściśle powiązane z uprawnieniem do urlopu wychowawczego. Prawo do urlopu wychowawczego nad dzieckiem posiada pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Standardowo urlop wychowawczy jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia i wynosi do 36 miesięcy przy czym każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego.

W przypadku stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek w formie pisemnej składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. W przypadku złożenia wniosku bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Perspektywa Pracodawcy:
Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o obniżenie wymiaru czasu pracy. Ze złożeniem wniosku wiążą się dodatkowe uprawnienia dla pracownika – pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Gdy pracownik złoży wniosek wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa powyżej zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Uwaga
: Rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest jednak dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Perspektywa działu HR:
Po wpłynięciu pisemnego wniosku od pracownika i zweryfikowaniu jego poprawności należy przygotować aneks do umowy o pracy ze zmianą w zakresie etatu, wynagrodzenia i zapisu o godzinach nadliczbowych. Do aneksu powinniśmy dołączyć także aktualizację informacji o warunkach zatrudnienia. Pamiętajmy o poprawieniu stawki wynagrodzenia brutto, etatu oraz przeliczeniu proporcjonalnie wymiaru urlopu wypoczynkowego w systemie kadrowo-płacowym.

Podstawa prawna:
Art. 186 ze zn. 7 KP

Leave a Reply