Spory rodzinne i spadki

Odszkodowania Kraków

Szkody majątkowe i komunikacyjne (z OC, AC, NNW)

Doradztwo i reprezentowanie w sporach z zakładami ubezpieczeniowymi w sprawach dotyczących:

 • roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych, zarówno w zakresie szkody osobowej (uszczerbek na zdrowiu) jak i szkody rzeczowej;
 • roszczeń powstałych na skutek wypadków losowych między innymi takich jak kradzież, pożar, zalanie, zniszczenie mienia;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach roszczeń wynikających ze szkód majątkowych oraz z wypadków komunikacyjnych;

Szkody osobowe

 • reprezentowanie na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym w sprawach roszczeń wynikających z wypadków przy pracy;
 • dochodzenie roszczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia i renty) dotyczących uszczerbku na zdrowiu powstałym wskutek zdarzeń losowych;

Kary umowne

Reprezentowanie na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach sądowych w sprawach roszczeń:

 • wynikających z umów dotyczących procesu inwestycyjnego i innych umów gospodarczych, w tym z umów: dostawy, sprzedaży, najmu, dzierżawy, powierniczych, zlecenia, dzieła, na generalne wykonawstwo, budowlanych, projektowych, przedwstępnych i definitywnych sprzedaży nieruchomości i definitywnych itp.;
 • wynikających z umów spedycyjnych, przewozowych i ubezpieczeniowych;
 • dotyczących nienależytego świadczenia i bezpodstawnego wzbogacenia;
 • z tytułu z odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej wobec spółki i wierzycieli;
 • z tytułu roszczeń regresowych;
 • z tytułu odpowiedzialności urzędniczej;
 • reprezentowanie w postępowaniach reklamacyjnych;

Najnowsze artykuły