Prawo pracy

Prawo pracy

Ubezpieczenia społeczne, Cudzoziemcy

 • przeprowadzanie wewnętrznych audytów prawnych w zakresie zatrudnienia i dokumentacji pracowniczej;
 • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów z kadrą menadżerską, umów o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji, doradztwo w zakresie innych form zatrudnienia;
 • sporządzanie pozwów z zakresu prawa pracy oraz reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych;
 • sporządzanie opinii i interpretacji z zakresu zagadnień prawa pracy oraz dostosowanie ich do konkretnych potrzeb Klienta;
 • przygotowywanie i aktualizowanie wewnętrznych polityk/procedur HR oraz alertów prawnych ze zmianami w prawie pracy;
 • tworzenie regulaminów wewnętrznych oraz programów pracowniczych;
 • opracowanie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej;
 • przygotowanie procedur zwolnień indywidulanych i grupowych;
 • doradztwo w relacjach z organizacjami związkowymi oraz w procesach sporów zbiorowych;
 • doradztwo w postępowaniach przed Państwową Inspekcją Pracy;
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, podstaw do naliczania składek społecznych, niezbędnych formalności w relacji ZUS-Pracodawca-Pracownik;
 • weryfikacja legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski;
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę typów A, B, C, D, E, S, jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt czasowy w Polsce, zezwolenia na pobyt czasowy, wizy pracowniczej oraz meldunku czasowego cudzoziemca;

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne w przypadku cudzoziemców – co warto wiedzieć?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce doczekało się wielu regulacji, uwzględniających zarówno przepisy unijne, jak i wewnętrzne rozporządzenia. Pracodawca, który decyduje się nawiązać stosunek pracy z cudzoziemcem, musi znać również regulacje odnośnie ubezpieczeń społecznych. Przedstawiamy zatem najważniejsze informacje z tym temacie.

Jak zatrudnić pracownika – obowiązki pracodawcy

Zakres powinności pracodawcy względem pracownika reguluje Kodeks pracy, Kodeks cywilny, a także ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do podstawowych obowiązków z tego tytułu zaliczamy m.in. stworzenie umowy i pisemne określenie zakresu obowiązków, skierowanie na badania medycyny pracy, założenie akt osobowych, ewidencjonowanie czasu pracy i naliczanie wynagrodzenia, a także zgłoszenie pracownika do pakietu obowiązkowych ubezpieczeń.

Zawarcie umowy o pracę z cudzoziemcem

Umowa o pracę z cudzoziemcem posiadającym legalne prawo do zatrudnienia w Polsce kieruje się takimi samymi zasadami, jakie mają zastosowanie przy zatrudnianiu Polaków. Nie zachodzi tutaj konieczność tworzenia dokumentów w języku ojczystym pracownika. Ewentualne uzgodnienia w tym zakresie są pozostawione do decyzji pracodawcy.

Jeśli chcesz poczytać więcej na temat zatrudniania obywateli Ukrainy polecamy artykuł poświęcony tej tematyce: Warunki zatrudniania obywateli Ukrainy od 24 lutego 2022.

Zakończenie stosunku pracy

Jeśli ważność zezwolenia na pracę cudzoziemca dobiegła końca, nie oznacza to automatycznego zakończenia ważności umowy. Pracodawca musi dostarczyć wypowiedzenie umowy o pracę. Rozwiązanie umowy może tutaj następować w trybie natychmiastowym, gdyż cudzoziemiec bez zezwolenia nie będzie mógł świadczyć pracy.

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę

Pracodawca ma obowiązek uzasadnienia przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę tylko w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony. Prawo pracy stosuje tutaj asymetrię uprawnień – pracodawca co do zasady nie może zwolnić pracownika bez uzasadnionej przyczyny.

Urlopy i odprawy emerytalne

Uprawnienia pracownika z tytułu ekwiwalentów urlopowych i odpraw emerytalnych regulują zapisy kodeksu pracy. Mają one zastosowanie także w przypadku cudzoziemców, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Odrębne przepisy regulują urlop macierzyński i zasiłek chorobowy.

Wykonywanie pracy a COVID – co zrobić w przypadku kwarantanny czy izolacji?

Pracownik, który znajduje się na kwarantannie lub izolacji, dalej może wykonywać swoje obowiązki zdalnie, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia czy specyfika pełnionych przez niego obowiązków. Praca zdalna będzie podlegała szczegółowym regulacjom ustawowym, mającym wejść w życie w połowie 2022 roku.

Praca zdalna (home office) – obowiązki pracodawcy

Wszelkie koszty pracy w trybie home office pokrywa pracodawca. Mowa tu przede wszystkim o opłatach za Internet czy dostarczeniu niezbędnego oprogramowania.

Składki ubezpieczeniowe a Polski Ład

Pracodawca odprowadza z wynagrodzenia swoich pracowników kilka rodzajów składek. Składki ubezpieczeniowe w ZUS obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składki odprowadzane od wynagrodzenia pochłania również Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. Polski Ład cofnął możliwość odliczenia składki zdrowotnej o podstawy opodatkowania. Negatywne konsekwencje tego faktu mogą zostać zmniejszone dzięki tzw. uldze dla klasy średniej.

Należy mieć na uwadze, że ustawodawca planuje dalsze zmiany dotyczące składek ubezpieczeniowych. Według aktualnych informacji zmiany te planowane są już na lipiec 2022 roku.

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, okolicznościowe, wypoczynkowe w świetle dyrektywy work life balance będą podlegały kilku ważnym zmianom, mającym wejść w życie od sierpnia 2022 roku. Dodatkowe dni wolne dla rodziców mają wspierać równowagę psychofizyczną obojga rodziców w procesie wychowywania potomków. Każdemu rodzicowi ma przysługiwać 2 miesiące płatnego urlopu do opieki nad noworodkiem, a urlop opiekuńczy zostanie wydłużony do 5 dni.

Zmiany w zwolnieniach lekarskich od 2022 roku

Uszczelnianie systemów ZUS poskutkowało zmianami w zasiłkach chorobowych. Od 1 stycznia 2022 roku zasiłek nie będzie przysługiwał po wykorzystaniu przez pracownika puli 182 dni zwolnienia lekarskiego. Zmiany te dotkną przede wszystkim osoby chorujące przewlekle, które będą musiały rozważyć inne formy otrzymywania wsparcia finansowego.

Wpływ nieobecności w pracy na wynagrodzenie

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy stanowi podstawę nie tylko do obniżenia wynagrodzeń, lecz także do zmniejszenia podstaw do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Usprawiedliwiona nieobecność w przypadku umowy o pracę pozostaje płatna, na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Rodzaje kar dla pracowników

Prawo regulujące stosunki na linii pracownik – pracodawca rozróżnia trzy rodzaje kar za niesubordynację pracownika: upomnienie, nagana, kara pieniężna. Podstawę prawną stanowi w tych kwestiach artykuł 108 Kodeksu pracy.

RODO a dane pracownika – co warto wiedzieć?

Urząd Ochrony Danych Osobowych reguluje wszystkie kwestie ochrony danych pracowników w miejscu ich pracy. Na stronie urzędu znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Kwestią wartą poruszenia jest monitoring w miejscu pracy w świetle regulacji RODO.

Przepisy wskazuję tutaj m.in. na zakaz nagrywania dźwięku, obowiązku informowania o obecności systemu CCTV na danym obszarze, czy wyłączeniu przestrzeni prywatnych (np. szatnie) z systemu monitoringu. Wszystkie dokumenty zawierające dane pracownika muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach i chronione przed dostępem osób bez odpowiednich uprawnień.

Polski Ład – zmiany podatkowe i ZUS

Wobec wielu zmian, jakich w Polskim Ładzie doświadczyło prawo pracy porady specjalistów stają się często wyszukiwaną usługą. Pomoc, jakiej dostarcza prawnik prawa pracy, Kraków ze swoimi przedsiębiorcami traktuje jako nieodzowny składnik wielu dziedzin biznesowych. Polski Ład dokonał rewolucji podatkowej, dając wyjątkowo mało czasu dla firm na dostosowanie się do nowych pomysłów. W ramach usług obejmujących prawo pracy Kraków otrzymuje od naszej kancelarii wsparcie merytoryczne i reprezentowanie klienta przed organami państwowymi.

Najnowsze artykuły