Prawo pracy

Prawo pracy

Ubezpieczenia społeczne, Cudzoziemcy

 • przeprowadzanie wewnętrznych audytów prawnych w zakresie zatrudnienia i dokumentacji pracowniczej;
 • przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów z kadrą menadżerską, umów o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji, doradztwo w zakresie innych form zatrudnienia;
 • sporządzanie pozwów z zakresu prawa pracy oraz reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych;
 • sporządzanie opinii i interpretacji z zakresu zagadnień prawa pracy oraz dostosowanie ich do konkretnych potrzeb Klienta;
 • przygotowywanie i aktualizowanie wewnętrznych polityk/procedur HR oraz alertów prawnych ze zmianami w prawie pracy;
 • tworzenie regulaminów wewnętrznych oraz programów pracowniczych;
 • opracowanie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej;
 • przygotowanie procedur zwolnień indywidulanych i grupowych;
 • doradztwo w relacjach z organizacjami związkowymi oraz w procesach sporów zbiorowych;
 • doradztwo w postępowaniach przed Państwową Inspekcją Pracy;
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, podstaw do naliczania składek społecznych, niezbędnych formalności w relacji ZUS-Pracodawca-Pracownik;
 • weryfikacja legalności pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski;
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę typów A, B, C, D, E, S, jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt czasowy w Polsce, zezwolenia na pobyt czasowy, wizy pracowniczej oraz meldunku czasowego cudzoziemca;

Najnowsze artykuły