Prawo budowlane Nieruchomości

Porady prawne
nieruchomości

Porady prawne nieruchomości

 • sprzedaż i zakup nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokali;
 • przedsięwzięcia deweloperskie obejmujące realizację projektów handlowych, magazynowych, mieszkaniowych, biurowych i przemysłowych;
 • analiza stanu prawnego nieruchomości i podmiotów będących ich właścicielami lub użytkownikami wieczystymi (due diligence);
 • analiza ryzyk w zakresie między innymi: wadliwości wydanych decyzji administracyjnych, prawa pierwokupu, rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
 • obsługa prawna i prowadzenie negocjacji umów w procesie nabywania nieruchomości lub udziałów (akcji) spółek, w tym na etapie zawierania przedwstępnych i definitywnych umów nabycia nieruchomości lub udziałów (akcji) spółek;
 • weryfikacja umów finansowych, w tym umów: kredytowych i pożyczek, zabezpieczeń i rachunków escrow, depozytów notarialnych;
 • obsługa prawna procedur administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i prawa budowlanego;
 • reprezentowanie w procedurach administracyjnych dotyczących uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym decyzji: ZRID, podziałowych, o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, wodnoprawnych, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie;
 • obsługa prawna i prowadzenie negocjacji umów najmu nieruchomości (komercjalizacja)obsługa prawna i prowadzenie negocjacji umów leasingu nieruchomości, w tym leasingów zwrotnych (sale leaseback);
 • doradztwo i przygotowanie procedur w zakresie pozyskiwania poza bankowego finansowania inwestycji, w tym poprzez emisje obligacji
 • doradztwo i prowadzenie negocjacji umów w zakresie organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane;
 • obsługa prawna i prowadzenie negocjacji umów: zastępstwa inwestycyjnego, generalnego wykonawstwa, budowlanych, podwykonawczych, deweloperskich, o wspólną realizację inwestycji, o prace projektowe i o nadzór autorski, o obsługę geodezyjną, o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i ubezpieczenia;
 • obsługa prawna i prowadzenie negocjacji dotyczących umów drogowych (w tym w zakresie ZRID) z właściwymi organami oraz umów z gestorami mediów i infrastruktury technicznej;
 • obsługa prawna i doradztwo w zakresie bieżącej realizacji inwestycji budowlanych oraz nadzór prawny na etapie końcowych odbiorów inwestycji i jej rozliczenia;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości i procesu inwestycyjnego;
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości (roszczenia z zawartych umów przedwstępnych i definitywnych, wady prawne i fizyczne) i procesu inwestycyjnego w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego: inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, projektantami oraz ubezpieczycielami (roszczenia z zawartych umów na realizację inwestycji, w tym w sprawach o wynagrodzenie za roboty budowlane czy wynagrodzenie za roboty dodatkowe, kary umowne lub odszkodowania);
 • obsługa prawna w zakresie dotyczącym działania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;
 • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym uzgadnianie stanu prawnego ze stanem rzeczywistym i ustanawianie służebności;
 • prowadzenie postępowań o zniesienie współwłasności;

Najnowsze artykuły