Spółki i prawo korporacyjne

Doradztwo prawne Kraków

Spółki i Prawo korporacyjne

 • tworzenie spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów, w tym oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;
 • przygotowywanie umów wspólników i akcjonariuszy (w tym put/call option);
 • bieżące doradztwo i obsługa prawna spółek prywatnych i spółek publicznych;
 • przygotowywania projektów uchwał organów spółek;
 • organizacja i przeprowadzanie: walnych i e-walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników) oraz posiedzeń rad nadzorczych (komitetów audytu) i posiedzeń zarządów spółek;
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego (w tym z udziałem aportów);
 • zmienianie umów lub statutów spółek;
 • umarzanie udziałów lub akcji;
 • przymusowy wykup i odkup akcji;
 • procesy związane z przekształcaniem, łączeniem oraz podziałem spółek (M&A);
 • wprowadzanie systemów motywacyjnych dla zarządów i kadry kierowniczej, w tym przygotowywanie umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządów oraz pozostałymi uprawnionymi osobami;
 • obsługa realizacji projektów emisyjnych spółek na rynku kapitałowym, także w toku postępowań przed instytucjami rynku kapitałowego – Komisją Nadzoru Finansowego oraz w relacjach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 • reprezentowanie w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w relacjach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków informacyjnych oraz notyfikacyjnych (emitentów) spółek publicznych oraz ich akcjonariuszy;
 • doradztwo prawne w transakcjach kapitałowych (sprzedaż udziałów, akcji i innych papierów wartościowych), przy emisjach akcji, obligacji i  warrantów z uwzględnieniem emisji publicznych;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek oraz w sporach dotyczących odpowiedzialności członków organów (w tym actio pro socio);
 • wykonywanie audytów prawnych (duediligence) spółek;
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących wykładni i stosowania przepisów prawa spółek handlowych;
 • reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • obsługa i prowadzenie likwidacji spółek;
 • rejestracja znaków towarowych oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie przed Urzędem Patentowym;
 • szkolenia;

Najnowsze artykuły