Spory sądowe i arbitrażowe

Spory korporacyjne

 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeniach spółek;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych (w tym actio pro socio);
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących roszczeń przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji;
 • reprezentowanie w sprawach pomiędzy wspólnikami spółek osobowych;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki;

Spory z zakresu prawa nieruchomości i prawa inwestycyjnego

 • reprezentowanie w sporach z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości i ruchomości;
 • reprezentowanie w sporach z umów o roboty budowlane (generalne wykonawstwo) oraz z umów projektowych;
 • reprezentowanie w sporach w związku z nienależytym wykonaniem umów oraz z tytułu wad robót;
 • reprezentowanie w sporach z tytułu rozliczeń uczestników procesu budowlanego;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości;

Spory z zakresu prawa umów

 • reprezentowanie w sporach o zapłatę;
 • reprezentowanie w sporach z tytułu rozliczeń zobowiązań umownych, w tym kar umownych i odszkodowań;
 • reprezentowanie w sporach z tytułu rozwiązania i rozliczeń z umów: leasingu, najmu i dzierżawy;

Spory z zakresu prawa pracy

 • reprezentowanie w sporach dotyczących roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę;
 • reprezentowanie w sporach o zapłatę wynagrodzenia;
 • reprezentowanie w sporach z tytułu naruszenia umów o zakazie konkurencji oraz czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentowanie w sporach o mobbing, dyskryminację oraz naruszenie dóbr osobistych;
 • reprezentowanie w sporach o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • reprezentowanie w sprawach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi dotyczącymi między innymi decyzji wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz organy administracyjne w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców;

Spory z zakresu administracji i prawa budowlanego

 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji pozwolenia na budowę (w tym odwołania i skargi do sądu administracyjnego);
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (studiów);
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących aktualizacji i wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu wywłaszczeń nieruchomości i opłat adiacenckich;

Spory sądowe i arbitrażowe – kiedy z nich skorzystać?

Spór jest nieodzownym elementem obrotu prawnego. Jednak nie zawsze musi on zostać rozwiązany na drodze sądowej. Niekiedy dużo lepszym wyjściem z trudnej sytuacji jest przeprowadzenie arbitrażu. Jakimi więc kryteriami warto kierować się przy wyborze ścieżki postępowania?

Proces czy arbitraż – co wybrać?

Prawo procesowe obejmuje regulacje dotyczące właściwie wszystkich procedur, których celem jest rozstrzyganie indywidualnych spraw. Z punktu widzenia przedsiębiorców kluczowe znaczenie mają dwa rodzaje postępowań: administracyjne oraz cywilne. Stąd ma ono zastosowanie także do kwestii, które reguluje prawo inwestycyjne. Nieco inaczej jest z procedurą cywilną. Jej przepisy dotyczą sporów pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Co prawda Kodeks postępowania cywilnego najczęściej znajduje zastosowanie, gdy chodzi o postępowanie spadkowe, jednak nierzadko w trybie przewidzianym przez ten Kodeks proceduje się sprawy pomiędzy przedsiębiorcami.

Właściwie zawsze podstawową słabością sporu sądowego jest jego sformalizowanie – przejawiające się w konieczności ścisłego przestrzegania przepisów proceduralnych – oraz długi czas trwania. Jak wiadomo na prawomocny wyrok sądu w niektórych przypadkach trzeba oczekiwać nawet kilka lat. Dlatego dobrą alternatywą jest arbitraż. O jego przebiegu decydują same strony, najczęściej poprzez zawarcie umowy. Strony postępowania arbitrażowego decydują także o przebiegu sprawy a także o tym, kto będzie pełnił funkcje arbitrów. Dlatego postępowanie arbitrażowe świetnie nadaje się do sporów pomiędzy przedsiębiorcami a także w realiach zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne – jak rozwiązywać pojawiające się problemy?

Spory sądowe – generalny wykonawca niestety często może się o tym przekonać na własnej skórze – oznaczają konieczność zaangażowania sporej ilości sił i środków. Dlatego należy postrzegać je jako ostatnie z możliwych rozwiązań, po które sięga się wówczas, gdy inne metody zawiodą. W zdecydowanej większości przypadków po prostu warto sięgnąć po mediację bądź arbitraż, tak aby starać się rozwiązać pojawiające się kontrowersje w sposób polubowny. Dobrym przykładem są tu spory sądowe podwykonawcy. Przeważnie każdemu podwykonawcy zależy na jak najszybszym zakończeniu sporu, co w praktyce najczęściej oznacza odzyskanie niewypłaconych pieniędzy – czy to należnego wynagrodzenia czy zwrotu gwarancji należytego wykonania robót. Dlatego długie oczekiwanie na wyrok sądu może – z biznesowego punktu widzenia – mijać się z celem. W końcu pracownicy, ZUS i fiskus nie będą przez lata czekać na swoje należności.

Jednocześnie zawsze do osiągnięcia pozytywnego rozstrzygnięcia – bez względu na to, w jakim trybie miałoby do tego dojść – konieczne są profesjonalne działania. Do nich zaś potrzebna jest znajomość przepisów prawa oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych. Z tego względu warto sięgać po odpowiednią pomoc prawną. Specjalista od prawa z łatwością znajdzie taką ścieżkę postępowania, która będzie najlepsza dla jego klienta. Bez odpowiednego doświadczenia trudno podjąć właściwą decyzję w tym zakresie.

Najnowsze artykuły