Spory sądowe i arbitrażowe

Spory korporacyjne

 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeniach spółek;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych (w tym actio pro socio);
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących roszczeń przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji;
 • reprezentowanie w sprawach pomiędzy wspólnikami spółek osobowych;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących wyłączenia wspólnika ze spółki;

Spory z zakresu prawa nieruchomości i prawa inwestycyjnego

 • reprezentowanie w sporach z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości i ruchomości;
 • reprezentowanie w sporach z umów o roboty budowlane (generalne wykonawstwo) oraz z umów projektowych;
 • reprezentowanie w sporach w związku z nienależytym wykonaniem umów oraz z tytułu wad robót;
 • reprezentowanie w sporach z tytułu rozliczeń uczestników procesu budowlanego;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości;

Spory z zakresu prawa umów

 • reprezentowanie w sporach o zapłatę;
 • reprezentowanie w sporach z tytułu rozliczeń zobowiązań umownych, w tym kar umownych i odszkodowań;
 • reprezentowanie w sporach z tytułu rozwiązania i rozliczeń z umów: leasingu, najmu i dzierżawy;

Spory z zakresu prawa pracy

 • reprezentowanie w sporach dotyczących roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę;
 • reprezentowanie w sporach o zapłatę wynagrodzenia;
 • reprezentowanie w sporach z tytułu naruszenia umów o zakazie konkurencji oraz czynów nieuczciwej konkurencji;
 • reprezentowanie w sporach o mobbing, dyskryminację oraz naruszenie dóbr osobistych;
 • reprezentowanie w sporach o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • reprezentowanie w sprawach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi dotyczącymi między innymi decyzji wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz organy administracyjne w sprawach zezwoleń na pracę cudzoziemców;

Spory z zakresu administracji i prawa budowlanego

 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji pozwolenia na budowę (w tym odwołania i skargi do sądu administracyjnego);
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (studiów);
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących aktualizacji i wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości;
 • reprezentowanie w sprawach dotyczących odszkodowań z tytułu wywłaszczeń nieruchomości i opłat adiacenckich;

Najnowsze artykuły