Upadłość i restrukturyzacja

Upadłość Restrukturyzacja

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji pozasądowych;
 • doradztwo w przygotowaniu propozycji układowych;
 • doradztwo i reprezentowanie w negocjacjach z wierzycielami i dłużnikami;
 • opiniowanie skuteczności prawnej postanowień umownych i zabezpieczeń ustanowionych w okresie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • obsługa restrukturyzacji sądowych;
 • przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości;
 • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej;
 • zgłoszenia wierzytelności;
 • reprezentowanie przed syndykiem i sądem upadłościowym w sprawach związanych z procedurą upadłościową;
 • doradztwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przygotowanej likwidacji (pre-pack);
 • reprezentowanie w sądowych postępowaniach odszkodowawczych związanych z nieterminowym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniach o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej;

Lata doświadczenia nauczyły nas, że popadnięcie w zadłużenie może przytrafić się każdemu – przedsiębiorcy czy konsumentowi – bez względu na to, w jak dobrej sytuacji ekonomicznej aktualnie się znajduje. Kryzys zadłużenia, często realnie zagrażający bankructwem należy rozwiązać stosując przewidziane prawem rozwiązania. Wśród nich na czoło wysuwa się upadłość i restrukturyzacja. Na czym polegają te postępowania?

Na czym polegają postępowania restrukturyzacyjne?

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym ustawodawca przewidział cztery postępowania restrukturyzacyjne. Są nimi: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Każde z tych postępowań charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami, które rzutują na bieg sprawy restrukturyzacyjnej. Zawsze jednak przy tego rodzaju procedurach konieczny jest doradca restrukturyzacyjny, który ma uprawnienia do objęcia funkcji organów postępowania. Chociażby nadzorcy układu, bez którego niemożliwe jest przeprowadzenie – obecnie najpopularniejszego – postępowania o zatwierdzenie układu.

Restrukturyzacja jest najlepszym sposobem na uniknięcie upadłości. Można ją wdrożyć już wówczas, gdy dłużnikowi zagraża niewypłacalność. Bez względu na to, czy chodzi o upadłość, czy też o restrukturyzację istotną kwestią zawsze pozostają prawa wierzycieli w ramach tych postępowań.

Na czym polega zgłoszenie wierzytelności?

Co do zasady postępowania restrukturyzacyjne obejmują wszystkie wierzytelności osobiste dłużnika powstałe przed rozpoczęciem restrukturyzacji. W postępowaniu restrukturyzacyjnym zgłoszenie wierzytelności przeważnie nie jest konieczne, gdyż ich spis jest sporządzany na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów posiadanych przez dłużnika. Choć oczywiście wierzyciele mogą kontrolować, czy faktycznie ich prawa zostały objęte postępowaniem.

Nieco inaczej kwestia ta przedstawia się w przypadku upadłości. Tu zgłoszenie wierzytelności jest konieczne, a należy to uczynić za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych, czyli – mówiąc w pewnym uproszczeniu – za pomocą portalu internetowego. Zgłoszenie wierzytelności musi nastąpić w terminie wyznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Najczęściej wynosi on 30 dni licząc od dnia obwieszczenia wskazanego postanowienia. W tym miejscu warto zapytać: jak ogłosić upadłość firmy?

Jak ogłosić upadłość firmy?

Odpowiedź na pytanie, jak ogłosić upadłość firmy znajduje się w przepisach Prawa upadłościowego. Kluczowe jest złożenie wniosku do właściwego sądu upadłościowego. Jednak zostanie on pozytywnie rozpatrzony tylko wówczas, gdy zadłużony przedsiębiorca znajdzie się w stanie niewypłacalności, a więc utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Po ogłoszeniu upadłości prawie cały majątek dłużnika przechodzi pod zarząd syndyka, którym może być doradca restrukturyzacyjny. Najważniejszym zadaniem syndyka jest sprzedaż składników masy upadłości oraz spłata wierzycieli.

W podobny sposób przebiega upadłość konsumencka. Prawnik zawsze może okazać się niezbędnym wsparciem w tego rodzaju sprawach, tym bardziej, że również tutaj upadły traci prawo zarządu swoim majątkiem. Zyskuje zaś możliwość pełnego oddłużenia w stosunkowo krótkim czasie. Jak je osiągnąć?

Upadłość konsumencka – prawnik może okazać się niezbędny

Prawnik specjalizujący się w oddłużaniu zawsze powinien posiadać bogate doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. Upadłość konsumencka jest procedurą skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sam przebieg upadłości konsumenckiej wzorowany jest na upadłości przedsiębiorców. Stąd także tutaj majątek dłużnika jest sprzedawany na poczet wierzytelności, które reguluje się w sposób określony w planie spłaty. Warto podkreślić, że jeżeli dłużnik nie ma majątku, z którego można by pokryć wierzytelności, to może się on ubiegać o ich – częściowe bądź całkowite – umorzenie. Choć zawsze jest to wyjątek od reguły zakładającej ochronę praw wierzycieli.

Najnowsze artykuły